integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Linda-Mari Psykologi & Psykoterapi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om vilka personuppgifter jag samlar in, hur de behandlas samt vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg med min behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta mig via kontakt@lindamaripsykologi.se vid frågor om hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Linda-Mari Psykologi & Psykoterapi är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen och Patientsäkerhetslagen.

Postadress: Stationsgatan 36, 972 32 Luleå
E-post: kontakt@lindamaripsykologi.se
Telefon: 070-533 02 33

Personuppgifter behandlas för följande ändamål

Kontaktuppgifter, dvs. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och bostadsadress, insamlas för att kommunicera med dig, för fakturering och för att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.
Jag behandlar de hälsouppgifter du lämnar till mig för att kunna ge dig en god och säker vård. Legitimerade psykologer är skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal. Min verksamhet står, precis som alla vårdgivare, under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av tillsyn fyller dessa uppgifter en viktig funktion.
Utöver de uppgifter som du själv lämnar till mig via telefon, e-post, kontaktformulär eller i direkt möte, kan jag samla in personuppgifter från tredje part. Dessa är adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att jag har rätt kontaktuppgift till dig. Om du lämnat samtycke kan uppgifter från sociala medier användas i marknadsföringssyfte.

Hur länge lagras uppgifterna?

Dina uppgifter lagras till dess att den tjänst vi överenskommit om har utförts. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Jag kommer att radera dina journalförda person- och hälsouppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen.

Vilka delas personuppgifter med?

Jag lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige. De överförs inte till ett tredje land. För alla person- och hälsouppgifter gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser. I särskilda fall kan jag ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet regleras i Socialtjänstlagen (om ett barn far illa).

Dina rättigheter

Du har rätt till information om den personuppgiftsbehandling som sker och om vilken information som finns registrerad/lagrad om dig. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att få dina personuppgifter begränsade eller raderade. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som hindrar mig från att lämna ut vissa uppgifter eller radera dina uppgifter. Dessa skyldigheter härrör från lagstiftning inom hälso- och sjukvård, sekretess och bokföring. Om dina uppgifter måste sparas på grund av rättsliga förpliktelser kommer uppgifterna endast att användas för att uppfylla dessa förpliktelser och inte för något annat ändamål.

Om du tror att jag har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se).
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm